Общи условия

ВНИМАНИЕ! Внимателно прочетете настоящите Общи условия, преди да използвате този уеб сайт. Ако използвате този уеб сайт се счита, че приемате и сте съгласни с посочените Общи условия. Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между Мегатрейд 2015 ЕООД гр.Варна от една страна и Потребителите на електронни (Интернет) страници и услуги, намиращи се на домейн gsmsos.eu и поддомейните му (наричани за краткост Сайт), както и отношенията със същите, когато използват информационните и търговски услуги и продукти предлагани от Мегатрейд 2015 ЕООД гр.Варна (наричани за краткост Услуги). Тези общи условия обвързват всички потребители, които извършват регистрация на сайтата www.gsmsos.eu С натискането на всеки един обект, линк или бутон, разположени на страниците на www. gsmsos.eu (с изключение на линка към настоящите Общи условия), Потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия. „Мегатрейд 2015" ЕООДе дружество, регистрирано в Република България, със седалище и адрес на управление: гр. София,ул Ружа бл 8 ап 2, гр.Варна,, вписано в Агенция по вписванията с ЕИК: 203458342

 

УСЛОВИЯ за използване на сайта: Потребителят разбира и декларира съгласието си с обстоятелството, че Мегатрейд 2015 ЕООД гр.Варна не носи отговорност за претърпени вредии /или пропуснати ползи и други загуби от какъвто и да било вид и размер, настъпили след, в резултата на или поради използване (или пък невъзможност за използване, поради технически проблеми, профилактика, решения на администратора и др.) на Сайта.

В случай, че в следствие на използването на този Сайт или материали от него възникнат вреди, за които е необходим ремонт или поправка на оборудване или информация, Потребителят поема цялата отговорност и всички разходи, свързани с отстраняването на нанесените вреди.

 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ на потребителя при регистрация: За целите на използване на Сайта на gsmsos.eu, Потребителят се съгласява и декларира, че ще предостави вярна, точна, актуална и пълна информация при попълване на регистрационната форма (наричана оттук нататък с общото наименование Лични данни); В случай, че Потребителят предостави невярна, неточна, неактуална или непълна информация, gsmsos.eu има право да закрие и/или изтрие информацията за неговия пощенски адрес и да му откаже по-нататъшен достъп до част или до всички свои услуги, както и gsmsos.eu не носи отговорност за невярно и/или неточно изпълнена поръчка, извършена във връзка с получената от потребителя информация.

УСЛОВИЯ за продажба на Мегатрейд 2015 ЕООД гр.Варна: Чрез настоящите Условия за продажба, както и чрез информацията за самите продукти в сайта, Мегатрейд 2015 ЕООД гр.Варна предоставя на Потребителя необходимата информация по чл. 52 от Закона за защита на потребителите. Информацията за стоките в Сайта е разпределена по видове групи; В страницата (линка) към всеки артикул, посочен в Сайта е предоставена информация относно цената, основните характеристики на стоката и допълнителна информация, целяща подпомагането на извършването на информиран избор от Потребителите при покупката на продукта. Мегатрейд 2015 ЕООД гр.Варна не носи отговорност за неточности в описанието на стоката, които не се отнасят към основните и характеристики на стоката и не претендира за изчерпателност на предоставената информация. Всички, посочени на сайта цени, са в български лева и с включен ДДС. Мегатрейд 2015 ЕООД гр.Варна има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните продукти, услуги, цени и други характеристики на стоките и Потребителите се считат информирани за посочените промени от датата на публикуването им. Информацията за част от публикуваните продукти е възможно да не е актуализирана, но във всички случаи Потребителите ще бъдат уведомени в случай на извършена поръчка на Сайта с форма за on-line покупки преди доставката им за неактуализирана информация на Сайта, свързана с поръчаните продукти.

 

ЗАКУПУВАНЕ на стока и/или услуга, представена в gsmsos.eu: Потребителят има право да поръчва всички стоки и услуги, посочени в Сайта на gsmsos.eu. При извършване на поръчката Потребителят има право да избере вида на стоките и количеството им, начина и сроковете за доставка, според предложените на Сайта възможности.

По всяко време преди окончателното потвърждение на Поръчката с попълването на формата за on-line покупки, Потребителят има право да извършва промени в избраните от него стоки и услуги. При извършване на поръчка на Сайта Потребителят влиза в договорни отношения със Мегатрейд 2015 ЕООД гр.Варна, касаещи конкретната поръчка и регламентирани с настоящите Общи условия, поръчката се смята за окончателно извършена след получаване на потвърждение на поръчката, следвайки инструкциите, посочени в Сайта. С поръчката на една партида (пратка) стока от сайта на "Шива 8' ЕООД между Потребителя и Мегатрейд 2015 ЕООД гр.Варна се сключва еднократен договор за покупко-продажба, който се изпълнява от страните с доставката и стоката и заплащането на нейната цена. Мегатрейд 2015 ЕООД гр.Варна има право да променя цените, посочени в Сайта по свое усмотрение, по всяко време и без да е длъжен да уведомява предварително Потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била посочена на Сайта по време на извършване на поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от актуализираната цена. При допуснати технически грешки в публикуваната информация на Сайта, в резултат на което поръчката не може да бъде изпълнена, Мегатрейд 2015 ЕООД гр.Варна има правото да откаже изпълнението на поръчката и не дължи друго обещетение на Потребителя, освен възстановяване на сумите, заплатени и/или депозирани от потребителя за отменената поръчка, ако има такива.

 

ДОСТАВКА на закупени стоки: При успешно завършена поръчка от нашият интернет магазин, ще получите потвърждение за приемане на поръчката по телефона или имейл в рамките на 24 часа. Срокът за доставката на заявените с поръчка стоки до дома Ви е в рамките от 24 часа до 3 работни дни, след получаване на потвърждение на поръчката, като срокът може да бъде удължен при официалните празници и/или почивни дни със срока на неработните дни. Във всички случаи, ако по някаква причина се стигне до забавяне в посочените срокове за доставка, Вие ще бъдете уведомени своевременно от нас. Доставката на поръчаните стоки се извършва с куриер и според посочените срокове.

При извършване на доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от Потребителя и/или упълномощено от него лице. При констатиране при прегледа на външни видими дефекти - евентуални повреди, удари и други щети, установени при доставка, Потребителят следва да подпише протокол за щети в присъствието на куриера незабавно. При приемане на пратката от Потребителя без забележки, всички и всякакви претенции за въшни видими дефекти са неоснователни и като такива не следва да бъдат удовлетворявани. В случай, че не бъде изготвен и подписан протокол за щети в присъствието на куриера при получаването на пратката, то стоките се считат за приети. При предаване на стоките, Потребителят или трето лице, посочено от него, са длъжни да подпишат придружаващите ги документи. За трето лице се счита всяко лице, което не е титуляр на заявлението, но приема стоката при доставка на посочения от Потребителя адрес за доставка. В случай, че Потребителят не бъде открит в срока за изпълнение на доставката на посочения от него адрес и/или не бъде осигурен достъп до адреса за доставка, Мегатрейд 2015 ЕООД гр.Варна се освобождава от задължението си да достави заявените стоки и Потребителят губи правата си по извършената от него поръчка за доставка на стоки. Когато доставените стоки явно не съответстват на заявените за покупка от Потребителя и това може да се установи при обикновен преглед на доставените стоки, Потребителят има право да поиска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на извършеното от него заявление за покупка на стоки в срок от 24 часа от уведомяването за такова искане на телефоните или сайта на Мегатрейд 2015 ЕООД гр.Варна.

 

ЗАПЛАЩАНЕ на закупени стоки и услуги. Съгласие на Потребителя за авансово заплащане на стоката по избор на Потребителя: С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят дава своето съгласие на освонаие чл. 53 от ЗЗП, да заплати поръчаната стока изцяло авансово, или с наложен платеж при получаване на стоката. При авансово заплащане, закупените стоки се заплащат по банков път, като Потребителят заплаща сумата, равна на стойността на поръчаната стока съгласно потвърдената поръчка в банковата сметка на Мегатрейд 2015 ЕООД гр.Варна, посочена в генерираната фактура. Едва след като дължимата сума бъде потвърдена като получена и банковата сметка бъде заверена с нея, Мегатрейд 2015 ЕООД гр.Варна изпълнява доставката на поръчаните стоки. В случай, че в срок от 14 (четиринадесет ) дни от датата на доставка Потребителят откаже частично или изцяло закупените стоки, Мегатрейд 2015 ЕООД гр.Варна се задължава да възстанови изцяло цената за тяхното закупуване (като се приспаднат разходите за доставка). Възстановяването на платената сума е не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже от договора съгласно чл. 52. При плащане чрез виртуален ПОС терминал, Потребителят депозира сума, равна на стойността на доставената стока съгласно потвърдената поръчка чрез виртуален ПОС терминал и едва след като транзакцията бъде потвърдена, Мегатрейд 2015 ЕООД гр.Варна изпълнява доставката на поръчаните стоки. В случай, че в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на доставка Потребителят откаже частично или изцяло закупените стоки, Мегатрейд 2015 ЕООД гр.Варна се задължава да възстанови частично или изцяло платената сума за тяхното закупуване не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже от договора съгласно чл. 52.

 

ОТКАЗ от закупена стока: Условията включени в тази страница, важат за закупуване на стоки както през сайта или телефон. ПРОДУКТИ СЕ ВРЪЩАТ ИЛИ ЗАМЕНЯТ САМО СРЕЩУ ПРЕДОСТАВЕНА СТОКОВА РАЗПИСКА И ПИСМЕН ОПИС НА ВЪЗНИКНАЛИЯ ПРОБЛЕМ!

 

Калъфи и аксесоари* Калъфите и аксесоарите не могат да се връщат или заменят без уважителна причина (дефект в продукта, изпратен е грешен модел). * Продукти с нарушена цялост, изцапани или захабени не могат да се връщат. Общи условия за продктите на Мегатрейд 2015 ЕООД гр.Варна

Потребителят има право да откаже и да поиска връщане на поръчаните и закупени от него стоки в срок от 14 (четиринадесет) работни дни от получаване на стоките на адреса за доставка, в случай, че същите са с запазена опаковка в нейната цялост (опаковката на пратката може да бъде отваряна), пълна окомплектовка и стоките са във вида, в който са получени с придружаващата ги документация (фактура и гаранционна карта) ии аксесоари, с които са били получени и без следи от употреба, при условията по чл. 55 от Закона за защита на потребителите

При констатация на дефектен продукт до 24ч. от получаването му и при ненарушен търговски вид на стоката и опаковката, ние се ангажираме той да бъде подменен с нов съгласно гаранционните условия на съответната фирма производител или да възстановим заплатената от Вас стойност на стоката, съгласно чл.55 от ЗЗП, считано от датата, на която Вие като потребители сте упражнили правото си на откааз.

След този срок или при нарушаване на търговския вид или опаковката на стоката, отремонтирането на стоката се поема от посочените в гаранционната карта сервизи. Транспортните и други разходи по получаване и връщане на стоката са за сметка на потребителя. При несъответствие на стоката с характеристиките посочени в страницата доставчикът възстановява цялата платена от потребителя сума, включително и транспортните разходи платени от потребителя за придобиване на стоката съобразно чл. 59 ал.3 от ЗЗП.

 

УСЛОВИЯ за гаранционно обслужване: Гаранцията е валидна, ако по време на гаранционния срок стоката покаже дефект поради некачествени материали или неправилна изработка.

 

LCD Дисплей: * Гаранцията важи 1 месец от датата на закупуване. Гаранционните условия са нарушени при: * Счупване * Премахване на предпазното фолио отпред. * Изтриване или липса на печат на фирма Шива 8 ЕООД. (ако получите продукт без печат се обадете незабавно на наш представител) * Механични повреди по дисплея и лентовият му кабел в следствие на неправилно монтиране ( лепене, запояване).

Тъч скрийн: * Гаранцията важи 1 месец от датата на закупуване. Гаранционните условия са нарушени при: * Счупване * Премахване на предпазното фолио отпред. * Изтриване или липса на печат на фирма Шива 8 ЕООД. (ако получите продукт без печат се обадете незабавно на наш представител) * Механични повреди по тъч скрийна и лентовият му кабел в следствие на неправилно монтиране ( лепене, запояване). Лентов кабел: * Гаранцията важи 1 месец от датата на закупуване. Гаранционните условия са нарушени при: * Пречупване вследствие на предъване или друга външна намеса (скъсване). * Изтриване или липса на печат на фирма Шива 8. (ако получите продукт без печат се обадете незабавно на наш представител) * Механични повреди по лентовия кабел в следствие на неправилно монтиране ( лепене, запояване).

Батерия: * Гаранцията важи 6 месеца от датата на закупуване. Гаранционните условия са нарушени при: * Изтриване или липса на печат на фирма Шива 8 ЕООД. (ако получите продукт без печат се обадете незабавно на наш представител) * Следи от намокряне или механични повреди по клемите на батерията и самата батерия в следствие на неправилна употреба.

Всички дефекти през този период се отстраняват безплатно от упълномощени сервизи. Дефектните резервни части се явяват собственост на "Шива" 8 ЕООД и не подлежат на връщане. Гаранцията е валидна на територията на Република България. Гаранционното поддържане може да бъде отказано в следните случаи:

- когато гаранционният номер на изделието е нечетим, изменен или не съответства на указаното в гаранционната карта;

- при наличие на механични повреди или повреди на защитни пломби, лепенки и др.;

- при повреди, възникнали в резултат на включване на външни устройства или монтаж на разширителни платки, допълнителни модули и т.н.;

- при повреди, предизвикани от стихийни бедствия (пожар, наводнение, буря, земетресение и др.);

- при неправилно включване в електрическата мрежа, експлоатация при нестабилно напрежение (отклонение на честотата от номиналната с повече от 0,5%, на напрежението с повече от 10%), отсъстващо (или изпълнено с отклонения от стандарта) заземяване;

- при използване на изделието не по предназначение, неизпълнение на приложената към изделието инструкция по експлоатация и всяка друга небрежна или неправилна работа с изделието;

- при разглобяване, ремонт или модернизация на изделието от неупълномощени за това лица;

- при повреди, предизвикани от въздействието или проникването във вътрешността на насекоми, животни, течност, прах, цигарен дим и пр.;

- при неправилно (некоректно) инсталиране на софтуер;

- при използването на нелицензиран софтуер;

- при повреди, предизвикани от действието на вирусни програми;

- при следи от умишлено въздействие върху устройството с цел нанасяне на щети от потребителя или други лица.

- Гаранционен ремонт не се провежда и в случай на нарушаване от купувача на правилата за използване, съхранение или транспортиране на изделието, действия на трети лица или непреодолима сила и възникналите при гореизброеното непроизводствени дефекти.

- при неправилно инсталиран софтуер от потребителя.

Във всички тези случаи ремонтът е за сметка на потребителя!

Когато устройството се изпраща от клиент по куриер, то разходите по изпращането в двете посоки се поемат от клиента.

 

При получаване на пратката трябва да проверите съдържанието на пакета за съответствия на стоката със заявката. При нарушения във външния вид на стоката възникнали при транспорта, трябва да се обърнете към куриера за протокол за увредена пратка. Уважаеми клиенти, за да се възползвате от Гаранцията пазете опаковките, документите и аксесоарите на закупените от нас продукти. Гаранциите, установени със закон и тази от производителя важат независимо от горните условия!

Транспортните разходи при обслужване на гаранцията са за сметка на клиента.

Повредата на стоката в рамките на гаранцонния срок не е автоматично основание за подмяна. Срокът за извършване на ремонта, варира в зависимост от сложността му и доставката на резервни части, като максимален срок за това е 30 дни.

Гаранционният срок започва да тече от датата на покупката, а при лизинг-от датата на получаване на стоката.

Съгласно чл.112-115 и чл. 119, независимо от Търговската гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока по ЗЗП.

Мегатрейд 2015 ЕООД гр.Варна не носи отговорност, в случай че Потребителите не са се запознали с последващи актуализации на публикуваните на Сайта Общи условия. При използване на Сайта на gsmsos.eu, Потребителите се задължават да спазват настоящите Общи условия, както и приложимото за предоставяните на Сайта стоки и услуги законодателство на Република България, включително и международното законодателство. ПОТРЕБИТЕЛЯТ СЕ СЪГЛАСЯВА С УСЛОВИЯTA ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ УСЛУГИТЕ НА Шива 8 С НАТИСКАНЕ (КЛИКВАНЕ) НА ВСЕКИ ЕДИН ОБЕКТ, ЛИНК ИЛИ БУТОН НА САЙТА НА alaska-bg.eu, КАКТО И С ЛИНКА КЪМ НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ) И СЕ СЧИТА, ЧЕ Е ЗАПОЗНАТ С ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ, ПРИЕМА ГИ И СЕ ЗАДЪЛЖАВА ДА ГИ СПАЗВА.